Rodo admin 8 kwietnia, 2022
Informacja o danych osobowych dla Gości - RODO

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych naszych Gości jest PHU Mariusz Wojciechowski
ul. Kwiatowa 98 78-400, Szczecinek

2. INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt@kamienica1924.pl

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH
Dane osobowe Gości hotelowych przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest:
– dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hotelu,
– udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
– zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych.

Ponadto, Hotel przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu.

4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE
Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
– firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
– firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
– firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe:
– pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
– pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

6. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Gości hotelowi posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Ponadto, Hotel udostępnia adres kontakt@kamienica1924.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

7. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

8. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w hotelu z dzieckiem jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

9. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE
Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

10. DOSTĘP
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości Hotelu Kamienica 1924 dostępna jest również na stronie internetowej http://www.hotellaziska.com.pl/klauzula-informacyjna-rodo

Dyrekcja Hotelu Kamienica 1924